واحد سیار

مراسم شرکت سپاروک پخش پایدار در مرکز همایشهای صداسیما
واحد سیار 4 دوربینه از همایش دکتر دکامی 09196028059
مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت
فیلمبرداری از مراسمات شرکتها-ارگانها- مسابقات -همایشها….. 09196028059 جعفری
فیلمبرداری همایشهای دکتر حلت 09196028059
همایش در هتل ازادی
همایش بزرگان صنعت رستوران داری و غذا در هتل ازادی 09196028059
همایش اساتید دانشگاه تهران
رژی سیار با کارگردان سر صحنه و عوامل 09196028059