پوشش تصویری مراسم بزرگ سپاروک-حمل لوگو شرکت با هلیکوپتر  09223271123
پوشش تصویری مراسم شرکت سپاروک-حمل لوگو شرکت با هلیکوپتر 09223271123
تیزر کارخانه بزرگ هفت الماس helikopter.ir 09223271123
فیلمبرداری کارخانه بزرگ هفت الماس helikopter.ir 09223271123
فیلمبرداری دانشکده جنگ(دافوس)09223271123 helikopter.ir
فیلمبرداری دانشکده جنگ 09223271123 helikopter.ir