پد بالگرد دریایی-ساخت هلی پد آماده برای سکو نفتی دریایی  09196028059 جعفری helikopter.ir

IRAN SKY 09196028059